Eu janas dainavo lieknėdamas.

eu janas dainavo lieknėdamas

tikroji sveikata, be galo liekna stebėti riebalų deginimą

Atkelta iš p. Pagal LR transporto lengvatų įsta­ tymą, važiavimo tolimojo regulia­ raus susisiekimo autobusais išlai­ dų kompensavimą iki 50 proc.

The future of Europe - DW Documentary

Tačiau realiai moky­ mo įstaigos šių išlaidų studen­ tams nekompensuoja. Ką daryti? Kaip garsiai reikėtų rėkti, kad mus ne tik išgirstų?.

prarasti kūno riebalus ir svorį geriausias organinių riebalų degintojų papildas

Juk, galų gale, yra priimtas Vyriausybės nutarimas, kuriuo remiantis turėtų būti pa­ dengta toji studentams labai rei­ kalinga 50 proc. Paskai­ čiuota, kad per metus studentams paremti valstybė iš savo biudžeto turėtų skirti 5,8 mln.

Tikriausiai tai nėra labai daug Tiesa, mums vis dar liko kelios keliavimo po Lietuvą alternatyvos: 1. Ir - kas visų geriausia - per­ kant traukinio bilietą, studentams, pateikusiems galiojančius pažy­ mėjimus, taikoma 50 proc. Ir vien dėl to jau visiškai ne­ besvarbu, kad autobusas veža truputį greičiau ir kad žiemą senes­ nių traukinių vagonuose truputį sužvarbsta rankos Va­ lio! Vadinasi, mes ir toliau mėgausimės pigiomis ir romantiškomis ke­ lionėmis traukiniu namo.

Universitas Vilnensis, m. spalio mėn. Nr. 8 () by Vilniaus universitetas - Issuu

Trūkumai neišvengiami - ne į kiekvieną Lie­ tuvos miestą, miestelį ar kaimą ve­ da geležinkelio bėgiai O ir tuos pačius retkarčiais kas nors išardo. Draugų iš to pačio gim­ tojo miesto automobiliai.

La­ bai patogu, smagu ir kartais gali nieko nekainuoti. Kelionės autostopu. Jo­ kiu bilietų, taigi jokio pinigų švais­ tymo.

O kaip greitai kur nors nu­ važiuosi, priklauso nuo sėkmės, vairuotojų kai kurie mėgsta drau­ giškai pamojuoti ranka ir lyties. Todėl kartais pasitaiko, kad tranzuodamas sušlampi ar nušąli ran­ kas ir kojas. Arba sulauki nuosta­ baus saulėlydžio Tiesa, dauge­ lis mamų sugeba išgauti pažadą, kad jos mažas vaikas eu janas dainavo lieknėdamas neke­ liaus. Saugumo sumetimais Mano šaldytuvas ir vėl tuštėja. Spintelė užgrūsta tuščiais stiklai­ niais.

Ką vei­ ki? Kažkiek sutaupyčiau O gal kaip nors susigrąžiname netikėtai prarastą 30 proc. Pre­ eu janas dainavo lieknėdamas data - beveik prieš pat rinkimus j Seimą Vieną jų dėl funkcinės analizės egzamino perlaikymo pateikė ketvirtakursė statistikos studentė. Ji gavo ketvertą ir neteko teisės gin­ tis bakalaurinį darbą. Po apelia­ cijos darbas patikrintas iš naujo ir įvertintas penketu. Studentė ga­ lėjo gintis bakalaurinį darbą. Jo magistro darbo gynimą valstybi­ nė komisija įvertino ketvertu, nes darbas buvo nepilnas.

Apie tai, eu janas dainavo lieknėdamas kažko trūksta, nei paties stu­ dento, nei jo darbo vadovo nie­ kas neinformavo.

Kinas, muzika, TV | Žurnalas Lietuvė | Page 57

Apeliacinė ko- Dar tik semestro pradžia. Egzaminai, įskaitos atrodo tokie tolimi. Bet apie kq mes čia? Ak taip, eu janas dainavo lieknėdamas Jei įtari, kad dėstytojas ne­ teisingai įvertino, gali per tris dienas nuo atsiskaitymo pateikti apeliacijų. LSP aktualijos Norėčiau Jums priminti, kodėl buvo atsisakyta seno pavyzdžio LSP ir studentų rankose nuo rug­ sėjo pirmos pasirodė naujieji pa­ žymėjimai. Priėmus naująjį asmens duo­ menų apsaugos įstatymą, senojo pavyzdžio LSP neatitiko reikalavi­ mų, keliamų asmens tapatybę pa­ tvirtinančiam dokumentui.

Paskel­ bus viešą konkurso LSP gamybai, geriausią, t. Nacio­ nalinėms studentų organizacijoms laimėjus konkursą, ne tik iki 18 Eu janas dainavo lieknėdamas sumažėjo LSP kaina anksčiau bu­ vo 20 Ltbet buvo suvienodinti du skirtingo pavyzdžio pažymėjimų blankai.

Žinoma, diegiant naujoves kilo ir tam tikrų nenumatytų proble­ mų, susijusių su LSP išdavimu. Jas ir norėčiau aptarti. Didžioji dauguma studentų, pagal pateiktą tvarką užpildžiusių anketą ir susimokėjusių už LSP iki nustatytos datos, pažymėjimus gavo numatytu laiku.

eu janas dainavo lieknėdamas

Tačiau ne­ retai studentai tiesiog pamiršda­ vo užpildyti kurią nors anketos dalį, pvz. Su šia proble­ ma dažniausiai su­ sidūrė mūsų pirma­ kursiai, kurie dar ne­ buvo deramai susi­ pažinę su aukštojo­ je mokykloje varto­ jamomis sąvokomis bei kategorijomis.

Pasitaikydavo ir komiškų situ­ acijų, kuomet ką tik mokyklą bai­ gęs abiturientas LSP anketoje nu­ rodydavo stojąs tiesiai į magistrantūrą ar net doktorantūrą. Iški­ lus šioms ir panašaus pobūdžio problemoms, klaidas svorio netekimas 2 savaitė bu­ vo gana paprasta, tačiau prireikė nemažai laiko, nes studento duo­ menys buvo dar kartą tikrinami ir pakartotinai siunčiami LSP ga­ mintojui.

Kita aktuali ir nemažai studen­ tų pasipiktinimo sukėlusi proble­ ma - sugadintos fotografijos ant LSP anketų. Taip atsitinka, kai kli­ juojant eu janas dainavo lieknėdamas prie anketos kli­ jų patenka ir ant gerosios nuotrau­ kos pusės. Rūšiuojant anketas at­ siranda nuotraukų defektų, tad to­ kios anketos, savaime aišku, yra atmetamos, ir pažymėjimo gamy­ ba yra sustabdoma.

Šios problemos, nors ir retos, vis tik ne vienam studentui sukelia ne­ patogumų. Vilniaus universiteto Studentų atstovybė stengiasi kuo operatyviau spręsti visas su LSP susijusias problemas, nors kartais studentai tuo ir nelabai nori pa­ tikėti. Deja, tokie stu­ dentai yra neteisūs.

Tikriausiai niekam ne paslaptis, kad tvarkyti do­ kumentus nėra paprasta.

Laikraščio archyvas

Juolab kai visiškai nemoki lietuvių kalbos, ne­ pažįsti miesto. Šios problemos dar visai neseniai baugino ne vieną už­ sienio studentą, sudarydavo nepa­ lankią nuomonę apie Lietuvą. Todėl metais inicijuota mentorių programa, kuri šiais metais šven­ čia penkmetį. Šitos programos tikslas yra užtikrinti, kad užsienie­ čiams kiltų kuo mažiau problemų ir nepatogumų, susijusių su atvy­ kimu ir apsigyvenimu Lietuvoje, geriau pažintų mūsų šalies kultū­ rą, istoriją, kalbą, papročius.

Šios programos efektyvumą liu­ dija faktai, eu janas dainavo lieknėdamas atvykstančių užsie­ niečių skaičius per pastaruosius metus išaugo kelis kartus, be to, ab­ soliuti dauguma labai palankiai ver­ Kiekvienais metais vis daugiau užsienio studentų atvyks­ ta mokytis Vilniaus universitete.

Vokietija, Suomija, Pran­ cūzija, Japonija, Australija, JAV - tai toli gražu ne visos valstybės, kurių jaunuoliai atvyksta j Eu janas dainavo lieknėdamas semtis žinių ir naujų įspūdžių.

Ne mažiau svarbus yra faktas, kad vis daugiau užsienio studentų atvyksta rekomendavus Lietuvą jau aplankiusiems draugams. Pirmą rugsėjo savaitę vyksta tradicinė mokslo metų atidarymo savaitė, vadinama Orientation Week.

Jos tikslas - supažindinti užsieniečius su VU fakultetais, kur jie lankys paskaitas, Lietuvos is­ torija, kalba, aprodyti miestą, svar­ biausias jo vietas, padėti jiems su­ sipažinti. Taigi orientacinę savaitę vainikavo krikštynos Pailgyje. Aišku, ir šiose krikštynose eu janas dainavo lieknėdamas vakarinė dalis.

Ji buvo tikrai ypatinga, nes buvo pa­ kviestas liaudiškų šokių kolekty­ vas, kuris pamokė šokti senovinius lietuviškus šokius. Tai sužavėjo ne tik užsieniečius, bet ir-mentorius. Vėliau įvairių šalių atstovai ne tik trumpai papasakojo apie savo gimtinę, bet ir truputį pamokė ki­ tus savo gimtosios kalbos. Čia ne­ trūko humoro, nepiktų draugiškų juokelių, visokiausių kuriozų.

Linksmybės truko iki pat ryto. Visi užsieniečiai buvo labai suža­ vėti lietuvių svetingumu. O dar tik semestro pradžia Studen­ tas darbą apsigynė. Šie pavyzdžiai įrodo, kad MIF apeliacijų komisija veikia sėkmin­ gai.

eu janas dainavo lieknėdamas

Ačiū jai už tai! Šokti lietuvių liaudies šokius užsieniečiams nebuvo paprasta Studentai iš užsienio buvo supažindinti su Vilniaus universiteto kasdienybe universitas.

Taip pat perskaitykite